Dla ósmoklasistów

Strona główna / Kandydat / Dla ósmoklasistów

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020
dla absolwentów szkół podstawowych

Szczegółowy opis klas już wkrótce!

Informacje dla uczniów i rodziców klas ósmych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf
 2. Uwaga: w rozporządzeniu informacja o sposobie przeliczania punktów rekrutacyjnych z egzaminu dotyczy kolejnych lat, w tym roku szkolnym przelicza się punkty w następujący sposób: 
  wynik z języka polskiego x 0,35
  wynik z matematyki x 0,35
  wynik z języka obcego x 0,3
 3. Zarządzenia Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych
  link do zarządzenia: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912530.pdf
  Link do załącznika z terminami: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619011113030-1.pdf

Regulamin rekrutacji CKZiU zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

 

Punkty rekrutacyjne – CKZiU Oława 2019

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

Język polski x 0,35

 

Łączna liczba punktów jest równa punktom rekrutacyjnym.

 

Max. 100 punktów

Matematyka x 0,35
Język obcy na poziomie podstawowym x 0,3
 

Świadectwo z wyróżnieniem

 

Średnia ocen minimum 4,75

 

7 punktów

 

 

 

Konkursy, olimpiady, zawody

O zasięgu ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, międzynarodowym.

Konkursy artystyczne, międzyprzedmiotowe, sportowe.

 

 

Max. 18 punktów

 

Zaangażowanie społeczne

 

Wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego  

Max. 3 punkty

 

Oceny z 4 przedmiotów punktowanych do poszczególnych klas

celujący 18  

 

Max. 72 punkty

bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
Razem: 200 punktów