Dla ósmoklasistów

Strona główna / Kandydat / Dla ósmoklasistów

Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

profil policyjno – prawny z innowacją policyjną

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • przedmioty dodatkowe: edukacja policyjna oraz zajęcia sprawnościowe dla klas mundurowych

profil dziennikarsko – filmowy z innowacją medialno – filmową

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • przedmioty dodatkowe: edukacja medialna, edukacja filmowa, edukacja medialno – filmowa, stylistyka języka polskiego, edukacja informatyczno – medialna

 

Technikum

technik mechanik z innowacją mundurową

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka
 • przedmiot dodatkowy: edukacja dla służb mundurowych (zajęcia z samoobrony, pierwsza pomoc przedmedyczna, wiedza o służbach mundurowych)

technik reklamy

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • ilość miejsc: 30
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka

technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologia

technik hotelarstwa

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa wielozawodowa

 • ilość miejsc: 30
 • kształcenie ogólne: odbywa się w szkole
 • kształcenie zawodowe praktyczne: odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą
 • kształcenia zawodowe teoretyczne: odbywa się na miesięcznych turnusach w Centrach Kształcenia Praktycznego (Oleśnica, Świdnica)
 • zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz – tynkarz, kucharz, piekarz, sprzedawca, cukiernik, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Informacje dla uczniów klas ósmych i ich rodziców

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

Zarządzenia Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych
link do zarządzenia: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912530.pdf
link do załącznika z terminami: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619011113030-1.pdf

Punkt naboru dla absolwentów szkoły podstawowej:

link https://dolnoslaskie-posp.edu.com.pl/kandydat

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:

LP. Typ szkoły/

zawód

Ilość miejsc Zaplanowane do realizacji innowacje Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
CYKL PIĘCIOLETNI
1 Technik mechanik 15 edukacja dla służb mundurowych (innowacja pedagogiczna) język polski, matematyka, fizyka, informatyka
2. Technik reklamy 15 język polski, język angielski, matematyka, informatyka
3. Technik grafiki

i poligrafii cyfrowej

30 język polski, język angielski, matematyka, informatyka
4. Technik hotelarstwa 15 język polski, język angielski, geografia, matematyka
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 dietetyka język polski, język angielski, biologia, matematyka
CYKL CZTEROLETNI
6. Liceum ogólnokształcące

(klasa dziennikarsko – filmowa)

15 edukacja medialna język polski, matematyka, geografia, wos
7. Liceum ogólnokształcące

(klasa policyjno – prawna)

15 edukacja policyjno – prawna język polski, matematyka, geografia,wos
CYKL TRZYLETNI
8. Branżowa Szkoła I Stopnia 30 język polski, matematyka, fizyka, język angielski

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według poniższych zasad:

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
 • matematyki – mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

Punkty za świadectwo

Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch pozostałych zajęć edukacyjnych zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena Punkty rekrutacyjne
celująca 18
bardzo dobra 17
dobra 14
dostateczna 8
dopuszczająca 2

Za oceny ze wskazanych przedmiotów maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów rekrutacyjnych.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty rekrutacyjne,

za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych.

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.