Dla ósmoklasistów

Strona główna / Kandydat / Dla ósmoklasistów

Oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące

profil policyjno – prawny z innowacją policyjną

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • przedmioty dodatkowe: edukacja policyjna oraz zajęcia sprawnościowe dla klas mundurowych

profil dziennikarsko – filmowy z innowacją medialno – filmową

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
 • przedmioty dodatkowe: edukacja medialna, edukacja filmowa, edukacja medialno – filmowa, stylistyka języka polskiego, edukacja informatyczno – medialna

 

Technikum

technik mechanik z innowacją mundurową

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka
 • przedmiot dodatkowy: edukacja dla służb mundurowych (zajęcia z samoobrony, pierwsza pomoc przedmedyczna, wiedza o służbach mundurowych)

technik spawalnictwa z innowacją ratownictwo medyczne

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka
 • przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne

technik reklamy z innowacją artystyczną

 • ilość miejsc: 30
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia
 • przedmiot dodatkowy:edukacja artystyczna

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • ilość miejsc: 30
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka

technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologia

technik hotelarstwa

 • ilość miejsc: 15
 • przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa wielozawodowa

 • ilość miejsc: 30
 • kształcenie ogólne: odbywa się w szkole
 • kształcenie zawodowe praktyczne: odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą
 • kształcenia zawodowe teoretyczne: odbywa się na miesięcznych turnusach w Centrach Kształcenia Praktycznego (Oleśnica, Świdnica)
 • zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz – tynkarz, kucharz, piekarz, sprzedawca, cukiernik, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Informacje dla uczniów klas ósmych i ich rodziców

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000610/O/D20170610.pdf

Zarządzenia Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych
Link do zarządzenia: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarzadzenie_4_2020.pdf
Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat

UWAGA!

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono w naszej placówce dodatkowe rozwiązania,

które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie w procesie rekrutacji i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się.

Rodzice mogą skorzystać z trzech form składania wniosków:

 • Wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku drogą mailową na adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ckziu.olawa.pl lub ePUAPem
 • Przesłanie podpisanego wniosku faksem – fax: 71 313 27 11
 • Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły. Przy głównym wejściu do budynku, w godzinach 9.00 – 12.00 (ze względu na odbywające się egzaminy maturalne oraz egzaminy zawodowe), rodzice lub uczniowie mogą pozostawić wnioski w nadzorowanej przez pracownika szkoły urnie.
Terminarz rekrutacji
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca

do  4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 7 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r. godz. 10.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.

do14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

od 13 sierpnia

do 18sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

(komisja będzie pracowała w godzinach 10.00-14.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20  sierpnia 2020 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia  2020 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:

LP. Typ szkoły/

zawód

Ilość miejsc Zaplanowane do realizacji innowacje Przedmioty brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
CYKL PIĘCIOLETNI
1. Technik mechanik 15 edukacja dla służb mundurowych (innowacja pedagogiczna) język polski, matematyka, fizyka, informatyka
2.
Technik spawalnictwa
 

NOWOŚĆ!!!

15
ratownictwo medyczne
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
3. Technik reklamy 30 artystyczna język polski, język angielski, matematyka, informatyka
4. Technik grafiki

i poligrafii cyfrowej

30 język polski, język angielski, matematyka, informatyka
5. Technik hotelarstwa 15 język polski, język angielski, geografia, matematyka
6. Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 dietetyka język polski, język angielski, biologia, matematyka
CYKL CZTEROLETNI
7. Liceum ogólnokształcące

(klasa dziennikarsko – filmowa)

15 edukacja medialna język polski, matematyka, geografia, wos
8. Liceum ogólnokształcące

(klasa policyjno – prawna)

15 edukacja policyjno – prawna język polski, matematyka, geografia,wos
CYKL TRZYLETNI
9. Branżowa Szkoła I Stopnia 30 język polski, matematyka, fizyka, język angielski

 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według poniższych zasad:

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35
 • matematyki – mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

Punkty za świadectwo

Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch pozostałych zajęć edukacyjnych zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena Punkty rekrutacyjne
celująca 18
bardzo dobra 17
dobra 14
dostateczna 8
dopuszczająca 2

Za oceny ze wskazanych przedmiotów maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów rekrutacyjnych.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym:

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty rekrutacyjne,

za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych.

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

 

Skip to content