Harmonogram pracy szkoły

Strona główna / Rodzic / Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

na rok szkolny 2021/2022

Termin

Zaplanowane zadanie

Do 3  września Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne oraz arkusze ocen)
Do 10 września Przeprowadzenie zebrań komisji samokształceniowych i przyjęcie planów pracy.
Do 10 września Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi systemami oceniania.
2 wrześniadwie tury:

16.00 1 i 2 klasy

17.15 3 i 4 klasy

I spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich lub przypomnienia:·      statutu szkoły,

·      wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

·      struktury i organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców,

·      zasad i trybu dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole,

·      organizacji pracy szkoły

·      procedury egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do 17 września Zatwierdzenie rozkładów materiału i planów wychowawczych a także kart monitorowania realizacji podstawy programowej, wymagań edukacyjnych, przedmiotowych systemów oceniania przez członków zespołu kierowniczego
Do 22 października Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurą egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. – wychowawcy klas.Poinformowanie uczniów klas maturalnych o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
Do 19 listopadaDo godziny 14.00 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
18 listopada II ogólne zebranie z rodzicami.
Do 17 grudniaDo godziny 14.00 Wystawienie ocen śródrocznych uczniom klas maturalnych.
20 grudnia Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych).
Do 22 grudnia

Do godziny 14.00

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
23 grudnia – 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna.
31 stycznia – 13 lutego 2022 r. Ferie zimowe
Do 28 styczniado godz. 14.00 Wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas.
14 lutego Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
16 lutego III ogólne zebranie z rodzicami
18 lutego Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
31 marca IV ogólne zebranie z rodzicami.
Do 1 kwietniaDo godziny 14.00 Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
14 kwietnia– 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
Do 22 kwietniaDo godz. 14.00 Wystawienie ocen końcowych uczniom zdającym egzamin maturalny.
25 kwietnia Klasyfikacja końcowa uczniów zdających egzamin maturalny.
29 kwietnia Ostatni dzień zajęć uczniów zdających egzamin maturalny i ich pożegnanie.
24 maja V ogólne zebranie z rodzicami.
Do 20 majaDo godziny 14.00 Poinformowanie uczniów klas pozostających w szkole o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
Do 15 czerwcaDo godz. 14.00 Wystawienie ocen rocznych uczniom klas pozostających w szkole.
20 czerwca Klasyfikacja  roczna uczniów klas pozostających w szkole.
24 czerwca Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas pozostających w szkole.
24 czerwca – I częśćw sierpniu – II część Przewidywany termin plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconej podsumowaniu pracy szkoły w roku szkolnym.
Skip to content