Harmonogram pracy szkoły

Strona główna / Rodzic / Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

na rok szkolny 2022/2023

Termin

Zaplanowane zadanie

Do 2  września Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne oraz arkusze ocen)
Do 9 września Przeprowadzenie zebrań komisji samokształceniowych i przyjęcie planów pracy.
Do 9 września Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi systemami oceniania.
14 września
dwie tury:

16.00 – 1 i 2 klasy
17.15 – 3 i 4 klasy

I spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich lub przypomnienia:

·      statutu szkoły,

·      wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

·      struktury i organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców,

·      zasad i trybu dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole,

·      organizacji pracy szkoły

·      procedury egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do 16 września Zatwierdzenie rozkładów materiału i planów wychowawczych a także kart monitorowania realizacji podstawy programowej, wymagań edukacyjnych, przedmiotowych systemów oceniania przez członków zespołu kierowniczego
Do 21 października Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurą egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. – wychowawcy klas.
Poinformowanie uczniów klas maturalnych o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
Do 18 listopada
do godziny 14.00
Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
22 listopada II ogólne zebranie z rodzicami.
Do 16 grudnia
do godziny 14.00
Wystawienie ocen śródrocznych uczniom klas maturalnych.
19 grudnia Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych).
Do 16 grudnia
do godziny 14.00
Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
23 grudnia – 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna.
13 – 26 lutego Ferie zimowe
Do 21 stycznia
do godz. 14.00
Wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas.
23 stycznia Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
26 stycznia III ogólne zebranie z rodzicami
30 stycznia Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
4 kwietnia IV ogólne zebranie z rodzicami.
Do 31 marca
do godziny 14.00
Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
6 kwietnia– 11 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
Do 21 kwietnia
do godz. 14.00
Wystawienie ocen końcowych uczniom zdającym egzamin maturalny.
24 kwietnia Klasyfikacja końcowa uczniów zdających egzamin maturalny.
28 kwietnia Ostatni dzień zajęć uczniów zdających egzamin maturalny i ich pożegnanie.
31 maja V ogólne zebranie z rodzicami.
Do 26 maja
do godziny 14.00
Poinformowanie uczniów klas pozostających w szkole o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
Do 16 czerwca
do godz. 14.00
Wystawienie ocen rocznych uczniom klas pozostających w szkole.
19 czerwca Klasyfikacja  roczna uczniów klas pozostających w szkole.
23 czerwca Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas pozostających w szkole.
23 czerwca – I część
w sierpniu – II część
Przewidywany termin plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconej podsumowaniu pracy szkoły w roku szkolnym.
Skip to content