RODO

Szanowni Państwo / Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z powyższym, działając zgodnie z prawem i w trosce o bezpeczeństwo Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, publikujemy informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, jednocześnie zachęcając Państwa do zapoznania się z nimi.

 

Dane osobowe.

Art. 4 ust. 1 RODO wskazuje, że są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administratorem Pańtwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będących naszymi uczniami jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, z siedzibą przy ul. ks. F. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława, na czele kórego stoi Pani Dyrektor – Maria Domaradzka.

Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest nim Pani Katarzyna Bala – Antczak.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w CKZiU można kontaktować się z IOD drogą elektroniczną: biuro@abi-kancelaria.pl.

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Działamy na podstawie przpisów: – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co jest wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych

– Ustawa – Prawo oświatowe,

– Ustawa o systemie oświaty. 

Przetwarzamy również dane osobowe Państwa dzieci na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO) w związku z wykorzystaniem wizerunku dziecka w celu promowania jego sukcesów.
Dla poprawy bezpieczeństwa Państwa dzieci oraz dla zabezpieczenia mienia szkoły w CKZiU funkcjonuje monitoring wizyjny. Dane zapisywane za pomocą kamer usuwane są po 7 dniach. Zapis
z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek może być zabezpieczony
i udostępniony Policji, Sądom, Prokuraturze.

 

Dane, które przetwarzamy

– imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci,

– data urodzenia dzieck,

– nr PESEL,

– elektroniczne dane identyfikacyjne takie jak numer telefonu, adres e-mail, nadany login do dziennika elektronicznego,

– wizerunek dziecka (zdjęcia, krótkie filmy),
– adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

– dane psychologiczne dziecka (w przypadku orzeczeń oraz opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, opini psychologa, psychiatry),

– dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnienia z lekcji WF, orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń lekarskich, zaleceń lekarskich, karty szczepień, bilansów zdrowia).

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są w sytuacjach koniecznych i tylko zaufanym podmiotom, z którymi CKZiU posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

– firma udostępniająca program informatyczny dla prowadzenia dziennika elektronicznego, dokumentowania przebiegu nauczania, tworzenia planu zajęć oraz ewidencjonowania czytelników biblioteki szkolnej.

– firma udostępniająca program informatyczny dla opracowania arkusza organizacji Szkoły
– towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów) – tylko za Państwa zgodą,

– firma wykonująca tablo dla absolwentów Szkoły – tylko za Państwa zgodą,

– zakłady pracy, w których uczniowie odbywają praktyki uczniowskie,

– ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę.

W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać udostępnione organom ścigania.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 7 dni.

 

Państwa uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o konieczności lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest:
– wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z RODO, Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty,
– dobrowolne –  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Skip to content