Deklaracja dostępności

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckziu.olawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 5.03.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Powyższe treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają Magdalena Frontkiewicz i Magdalena Maziarz
sekretariat@ckziu.olawa.pl
71 313 27 11

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie,
ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31, 55-200 Oława

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Na teren szkoły można wejść podczas godzin pracy placówki przez furtkę wyposażoną w wideodomofon. Wejście do szkoły oddalone jest około 40 metrów od bramy. Do drzwi prowadzą schody – 3 stopnie. Za dwuskrzydłowymi drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne dwuskrzydłowe drzwi. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Szkoła posiada drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych położone 25 metrów na prawo od wejścia głównego. Możliwość otwarcia po kontakcie telefonicznym pod numerem 71 313 26 13.

Sekretariat i gabinet dyrektora oraz sekretariat uczniowski, gabinet pedagoga i psychologa znajdują się na parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek składa się z 3 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, 1 i 2 piętro). Aby dostać się na 1 i 2  piętro należy pokonać schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przed szkołą znajduje się jeden podjazd. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking znajduje się wzdłuż ogrodzenia frontowego szkoły. Ne ma tu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content