Regulamin praktyk

Strona główna / Regulamin praktyk

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktyk zawodowych u pracodawców dla Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

§ 2.1. Regulamin jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z 2010 r.).

2. Praktyka zawodowa przeprowadzana jest zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu.

 

II. CELE I ZADANIA

§ 3. 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych ukierunkowanych na specjalizację w zakresie danego zawodu.

 

III. ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 4. 1. Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę u pracodawców.

2. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

§ 5. 1. Praktyki zawodowe organizowane są w czasie roku szkolnego.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów w czasie odbywania praktyk oraz wymiar godzin określa podstawa programowa, program nauczania dla danego zawodu oraz szkolny plan nauczania.

3. Dobowy wymiar godzin na praktykach zawodowych nie może przekroczyć 8 godzin.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin edukacyjnych, określonych w ramowych planach nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin praktyki zawodowej jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

§ 6. 1. Umowę o praktykę zawodową zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę.

2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktyki, przed skierowaniem przez szkołę uczniów do pracodawcy.

3. Umowa określa:

a) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę zawodową oraz miejsce jej odbywania,

b) nazwę i adres szkoły,

c) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej,

e) zakres (program) praktyki zawodowej,

f) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów § 2. ust. 1,

g) dodatkowe ustalenia stron.

 

OBOWIĄZKI I OCENA UCZNIA

 

§ 7. 1. Uczeń odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej zwanego dalej „dzienniczkiem”.

2. Formę prowadzenia dzienniczka ustala Dyrektor szkoły.

3. W dzienniczku uczeń opisuje przebieg praktyki zawodowej. Czynności opisane przez ucznia w dzienniczku podpisuje pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik.

4. Uczeń zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze określonym w programie nauczania dla zawodu.

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej (w wymiarze za czas nieobecności) w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły, nie później niż do zakończenia danego roku szkolnego.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność w czasie trwania praktyki zawodowej jest równoznaczna z niezaliczeniem praktyki zawodowej.

§ 8.1. Po zakończeniu praktyki zawodowej pracodawca potwierdza jej odbycie w dzienniczku, wystawia praktykantowi opinię i ocenę w stopniach szkolnych.

2. Opinia i ocena wystawiona przez pracodawcę jest podstawą zaliczenia praktyki zawodowej w szkole.

3. Zaliczenia uczniowi praktyki zawodowej w szkole dokonuje wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego. Podstawą wystawienia oceny za praktykę zawodową jest przedstawienie przez ucznia w terminie tygodnia, po zakończeniu praktyki, wypełnionego dzienniczka z informacjami, o których mowa w ust. 1.

4. Uczeń zaliczył praktykę zawodową, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą.

5. Uczeń, który z praktyki zawodowej otrzymał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

§ 9. 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem.

2. Przeszkolenie uczniów pod kątem przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie, z których korzystać będą praktykanci.

3. Przygotowanie zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, przechowywania odzieży i spożywania posiłków.

4. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk.

5. Utrzymywanie stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia Szkoły.

6. Ocenienie praktyki i dokonanie wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk.

7. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej i powiadomienie Szkoły w razie zaistnienia wypadku podczas odbywania przez uczniów praktyki zawodowej.

Skip to content