Pedagog / psycholog

Strona główna / Pedagog / psycholog

Gabinet pedagoga / psychologa
znajduje się na parterze, s. nr 7

pedagog
mgr Agata Straub

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 15:00

psycholog
mgr Rafał Mularczyk

poniedziałek 8:00 – 12:30
wtorek 8:00 – 15:00
środa 8:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 10:00
piątek 13:30 – 15:00

psycholog
mgr Ilona Bazylewicz

poniedziałek ———-
wtorek 8:30 – 12:30
środa ———-
czwartek ———-
piątek 8:30 – 13:30

Rola i zadania pedagoga/ psychologa szkolnego (zadania wynikające ze statutu szkolnego)

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia;
Skip to content