ERASMUS+: „Standardy europejskie w moim zawodzie”

Strona główna / ERASMUS+: „Standardy europejskie w moim zawodzie”

Centrum  po raz kolejny realizuje projekt dotyczący praktyk uczniowskich w  najciekawszych miejscach Europy – Barcelonie i wyspie Sycylii oraz nauczycielom zdobycie nowych doświadczeń podczas mobilności typu job shadowing w hiszpańskiej Maladze. Projekt  mobilności  jest odpowiedzią na zbadane potrzeby uczniów technikum hotelarskiego, żywienia i organizacji usług gastronomicznych, grafiki i poligrafii cyfrowej oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych tych kierunków. Zakłada odbycie praktyk zawodowych uczniów, podczas  czterotygodniowych mobilności w maju 2020 roku do Barcelony/ Hiszpania, październiku 2020 na Sycylii/Włochy  oraz dwutygodniowej mobilności nauczycieli w okresie lipiec-sierpień 2020 . Praktyki zawodowe uczniów i job shadowing nauczycieli będą odbywały się w przedsiębiorstwach działających na rynku gastronomiczno-hotelarskim i poligraficznym, zapewniające wysoką jakość.

Celem realizacji projektu jest wsparcie uczniów  w/w technikum w nabywaniu kompetencji – zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, znacznego zwiększenia znajomości języków obcych, podniesienia poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, zdobywania umiejętności, zwiększenie poczucia przynależności europejskiej, wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, zapewnienia lepszego uznawania kompetencji zdobytych za granicą. Programy stażu zostały opracowane na podstawie podstawy programowej i szkolnego harmonogramu praktyk dla poszczególnych kierunków. Programy mobilności zostały oparte o ramy jakości i zaakceptowane przez dyrektora Centrum i organizacje przyjmujące. W stażach weźmie udział 36 uczniów klas II – III, zakwalifikowanych zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji. Grupom towarzyszyć będzie po dwóch opiekunów. W mobilności nauczycieli weźmie udział 6 osób.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2019 (czas trwania 16 miesięcy) i będzie obejmował działania w trzech etapach. Pierwszy stanowić będą przygotowania do mobilności : czynności organizacyjne dotyczące wysokiej jakości praktyk i realizacji projektu, rozpowszechnianie informacji o projekcie, trzy procesy rekrutacyjne do wyjazdów, przygotowanie kulturowo-językowe dla  grupy uczniów, przygotowania kulturowego, zajęć warsztatowych „Muzyka i kuchnia”, przygotowania pedagogicznego i  zajęć dla bezpieczeństwa z policją. Nauczyciele również będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, poznają uwarunkowania kulturowo- geograficzne Hiszpanii i na warsztatach poznają smaki kuchni kraju docelowego.

Drugi etap dotyczyć będzie realizacji mobilności dla uczniów: pobyt i odbycie wysokiej jakości praktyk zawodowych, w wybranych przedsiębiorstwach branżowych, zapewnienie opieki i wsparcia dla uczniów od etapu rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przed wyjazdem, w trakcie pobytu i odbywania staży, program pobytu z podkreśleniem poznania kultury docelowych krajów. Mobilność nauczycieli będzie wiązała się z poznaniem standardów pracy w branżowych przedsiębiorstwach hiszpańskich, porównania ich z warunkami krajowymi, możliwościami zastosowania dobrych wzorców w zawodowej edukacji szkolnej.

Trzeci etap to działania następcze po zakończeniu mobilności: podsumowanie i zakończenie praktyk i projektu, uzyskanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów językowych, raportowanie, rozpowszechnianie i nagłaśnianie rezultatów projektu.

Realizacja projektu przyniesie przede wszystkim korzyści dla :

  • uczestników projektu: uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe na różnych stanowiskach branżowych, przełamią bariery komunikacyjne, spotkają się z inną kulturą, otrzymają certyfikat Europass co zwiększy ich wartość jako pracownika na europejskim rynku pracy;
  • uczestników projektu: nauczyciele zwiększą kompetencje zawodowe związane z nauczanymi profilami, poszerzą wiedzę o praktykach i strategiach pracodawców hiszpańskich, zdobędą większe zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz zwiększą wrażliwość na nią;
  • wnioskodawcy: rozszerzenie oferty praktyk dla uczniów, promocja szkoły w środowisku lokalnym, wspierania uczniów i motywowania do uczenia się przez całe życie, podwyższenie pozycji szkoły w rankingu szkół, zwiększenie konkurencyjności oferty szkoły w stosunku do innych szkół powiatu, rozszerzenie europejskiego wymiaru działalności placówki;
  • regionu: przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla pracodawców regionu, przeniesienie dobrych wzorców europejskich do firm regionalnych; zmniejszenie dystansu kulturowego oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

Centrum jest szkołą z tradycjami, ale jednocześnie jest placówką dbającą o współczesny wymiar edukacji swoich uczniów i nauczycieli. Poprzez wiedzę i praktyki programowe uczniów dba o zapewnienie im jak najlepszego startu w zawodową przyszłość i dorosłe życie. Do tego przyczynia się realizacja projektów międzynarodowych.

 

Informacje o projekcie:

https://erasmusplus.org.pl/

– Facebook szkoły

– tablice na korytarzu szkoły – parter

– Zespół Projektowy: s. 47 i 50,  projektzsp1olawa@interia.pl

Skip to content