Erasmus+ Projekt 2022

Strona główna / Erasmus+ Projekt 2022

Realizacja projektu

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062611 był kolejnym projektem zrealizowanym w ramach przyznanej szkole akredytacji. 

Dotyczył krótkoterminowej mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Mobilność 16 uczniów i dwóch opiekunów została zrealizowana w terminie: 20.04.2023 – 18.05.2023 na Cyprze w mieście Limassol. Uczniowie mieli zapewnione staże zgodnie z trzema profilami.

Mobilność nauczycieli w zakresie obserwacji pracy obejmowała wyjazd 3 nauczycieli w terminie 21.06-05.07.2023 do Chanii/Kreta.

Wszystkie decyzje i działania związane  z realizacją projektu były podejmowane, aby jak najpełniej osiągnąć cele zawarte w Planie Erasmusa.

Cel 1: Wspieranie rozwoju specjalistycznych umiejętności wymaganych dla danego zawodu na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności zawodowej uczniów.

 Zrealizowano czterotygodniowe staże zawodowe, zgodnie z ustalonymi wcześniej programami dla 16 uczniów CKZiU : 5 uczniów Technikum Hotelarskiego, 5 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 6 uczniów Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej. Staże zagraniczne dały możliwość konfrontacji nabytych umiejętności i wiedzy z wymaganiami stawianymi przez zagranicznego partnera. Były również okazją do nabycia nowych, specjalistycznych umiejętności w poszczególnych zawodach oraz okazją do poznania innych systemów pracy, oczekiwań wobec pracownika, metod i narzędzi pracy. Były również istotne z punktu widzenia nabywania kompetencji tzw. miękkich: np. pracy w grupie, organizacji swojego stanowiska pracy, spędzania wolnego czasu, załatwiania spraw w obcym środowisku.

Cel 2: Wzmocnienie umiejętności oraz kompetencji językowych uczniów i pracowników szkoły.

Wszyscy uczestnicy projektu (uczniowie i nauczyciele) brali udział w przygotowaniu językowym obejmującym: konwersacje i konsultacje z języka angielskiego w wymiarze 20 godz., uczniowie korzystali także z kursu języka angielskiego na platformie OLS. Jednak największą wartością była możliwość posługiwania się tymi językami w środowisku obcym językowo i kulturowo. Pozwoliła na doskonalenie umiejętności, przełamanie barier językowych, poznanie nowych słów i zwrotów, nabranie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczniowie i nauczyciele komunikowali się z partnerami zagranicznymi, pracodawcami w miejscu staży oraz musieli radzić sobie w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych w trakcie stażu. Rezultaty zostały osiągnięte gdyż porozumiewanie się uczestników projektu  w języku obcym w sytuacjach zawodowych i codziennych było czynnością naturalną i nie stanowiło problemu. Ponadto rezultatami są wyniki testów zewnętrznych oraz samoocena uczestników.

Cel 3: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk, promowanie stosowania nowych, innowacyjnych metod i technologii oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nieustannie muszą inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji zawodowych. Udział w projekcie w formie job shadowing dał realną szansę na poznanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii, oprogramowania, technik pracy w firmie działającej na rynku europejskim oraz skonfrontowania swoich umiejętności z wymaganiami pracodawców nie tylko na rynku krajowym. Udział w mobilnościach jest także polem wymiany doświadczeń w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk, nawiązywania kontaktów i dalszej współpracy.

Cel 4: Rozwijanie potencjału szkoły do realizacji wysokiej jakości projektów mobilnościowych i aktywnego uczestnictwa w sieci organizacji Erasmus.

Centrum dzięki realizacji projektów ma aspiracje być szkołą na poziomie europejskim, oferującą swym uczniom i pracownikom jak najwyższy poziom świadczonych usług według standardów Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo szkoły w programie organizacji staży zagranicznych (dbanie o jakość pracy i ofertę edukacyjną). Szkoła dostosowuje się swoim działaniem do europejskich inicjatyw: uczenia się przez całe życie, mobilności uczniów oraz zdobywania nowych umiejętności i zatrudnienia przez młodych.

Cel 5: Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia poprzez promowanie uznanych wartości.

Zadaniem szkoły jest również wychowanie ucznia poprzez przekazanie mu treści dotyczących poszanowania ogólnie przyjętych wartości tolerancji, otwartości na różnice kulturowe, uwrażliwienia na różnice społeczne i ekonomiczne. Zrealizowano to poprzez przygotowanie kulturowe przed wyjazdem (prezentacje, karty pracy dotyczące Cypru, historii, muzyki, kulinariów), przygotowanie pedagogiczne (psycholog szkolny), wycieczki fakultatywne w czasie wolnym (Pafos, Góry Troodos, Skała Afrodyty, rejs statkiem), kontakt z ludnością miejscową w pracy, podczas posiłków, czasie wolnym.

Cel 6: Wspieranie jakości, transparentności i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą poprzez wykorzystanie europejskich narzędzi.

Zagraniczna mobilność uczniów i nauczycieli została potwierdzona dokumentami uznawanymi przez szkołę oraz inne organizacje. Należą do nich: certyfikat Europass Mobilność; Erasmus+ Learning Agreement; Certyfikat Uczestnictwa w Projekcie; Dzienniczek praktyk ucznia.

Realizacja projektu została oceniona przez uczestników bardzo dobrze.

ZADOWOLENIE – 100% uczestników jest zadowolonych i bardzo zadowolonych ze swoich doświadczeń związanych z realizacją tego projektu.

Skip to content