PO WER: „Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią”

Strona główna / Szkoła / Projekty / PO WER: „Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie otrzymało środki finansowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania wynosi:  85 593,00 PLN

Przedsięwzięcie pt. „Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią” (numer: 2019-1-PMU-1129) skierowane jest do uczniów II klasy liceum ogólnokształcącego  i wpisuje się w realizowaną w tej klasie podstawę programową z rozszerzonym językiem angielskim, geografią i wiedzą o społeczeństwie.

Projekt zakłada wyjazd 7-dniowy (5 dni zajęć merytorycznych + 2 dni podróży) do szkoły partnerskiej Lima de Freitas Elementary and Secondary School w Setubal (Portugalia) dla grupy 15 uczniów oraz 3 opiekunów. Głównym celem realizacji projektu jest budowanie mostów kulturowych między odmiennymi społecznościami i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Tematyka projektu związana jest z edukacją międzykulturową˛ oraz elementami geografii regionalnej i turystycznej. Osiągnięcie celów planowane jest poprzez m.in. pogłębianie wiedzy na temat krajów partnerskich, bliższe poznanie własnego regionu i szkoły przyjmującej, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych kultur i stylów życia, przełamywanie barier językowych poprzez komunikację w języku angielskim. Planowane rezultaty końcowe to: prezentacja multimedialna dotycząca podobieństw obu społeczności oraz film promujący partnerskie regiony.

Projekt realizowany jest od 01.11.2019 do 30.11.2021 i zakłada realizację działań w 3 etapach. Pierwszy obejmuje przygotowania do mobilności: podpisanie umowy finansowej, rekrutacja uczestników zgodnie z przyjętym Regulaminem Rekrutacji, techniczne przygotowanie wyjazdu (rezerwacja noclegu, wyżywienia, transportu, zakup ubezpieczenia), przygotowanie uczniów: językowe, kulturowe, cyfrowe i pedagogiczne w ramach dodatkowych zajęć (35 godz.), przygotowanie merytoryczne do wyjazdu (nawiązanie kontaktu z uczniami z Portugalii, zdobycie materiałów, przygotowanie wieczoru kulturalnego). Drugi etap dotyczy wyjazdu i realizacji inicjatywy w szkole partnerskiej zgodnie z przyjętym harmonogramem. W trakcie pobytu uczniowie wraz ze swoimi partnerami ze szkoły przyjmującej będą uczestniczyć w lekcjach i warsztatach, przygotowywać prezentację multimedialną i film, uczestniczyć w pozaformalnych aktywnościach , tj. wieczór kulturalny, wycieczki, aktywne formy spędzania czasu wolnego. Etap trzeci obejmie działania związane z zakończeniem projektu: otrzymanie certyfikatów, podsumowanie, upowszechnianie rezultatów, raport końcowy, rozliczenie projektu.

Zespół projektowy : Anna Dylewska (s.6a), Maria Bednarczyk (s.50), Joanna Puławska (SCI), Barbara Muller (s.47), Małgorzata Brzuchacz (s.46).

Nadzór i monitoring: Dyrektor Centrum Maria Domaradzka.

Aktualne informacje o projekcie: online: strona internetowa szkoły, profil na Facebooku, szkoła: gabloty na parterze

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do projektu

Szkoła partnerska

Setúbal

Skip to content