Edukacja policyjna

PSYCHOLOGIA

Uczeń ma możliwość poznawania psychologicznych cechy jednostki (inteligencja, osobowość) oraz zgłębiania psychologii społecznej jednostki (uprzedzenia i stereotypy, komunikacja interpersonalna: komunikacja werbalna i niewerbalna, spostrzeganie, autoprezentacja, zjawisko stresu i radzenie sobie z nim, frustracja i jej następstwa).

Zajęcia odbywające się w szkole rozszerzane są o wyjazdy na wykłady na uczelnie wrocławskie oraz poprzez zajęcia prowadzone przez wykładowców i psychologów zaproszonych do CKZiU.

SZKOLENIE STRZELECKIE

Elementy szkolenia strzeleckiego:

• Przenoszenie i budowa broni
• Czyszczenie, konserwacja broni
• Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z bronią
• Teoria strzału
• Zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK
• Udział w zawodach strzeleckich.

Uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy jest Obóz Taktyczno – Wojskowy dla klas o profilu mundurowym.

 

Samoobrona i sztuki walki

Kadet pozna:

• Postawy i poruszanie się w walce
• Przewroty w walce wręcz
• Techniki samoobrony
• Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń
• Chwyty transportowe dźwignie na stawy kończyn górnych

Zajęcia z policjantem

Rózne sposoby obrony

Nauczyciel też ćwiczy

Rozgrzewka przed walką

Zajęcia sprawnościowe

Autorski program nauczania „Zajęcia sprawnościowe dla klas policyjnych” autorstwa nauczycielki wychowania fizycznego Anny Bielickiej, został opracowany dla 90 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu trzech lat nauki (2 godziny lekcyjne w klasie drugiej i jedna godzina lekcyjna w klasie trzeciej).

Cele ogólne kształcenia:

1. Zapewnienie absolwentom Szkoły dobrego przygotowania sportowego umożliwiającego kontynuację edukacji w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna).
2. Kształtowanie umiejętności oraz zdolności motorycznych (siła, szybkość, wytrzymałość, zwinność) niezbędnych przy pokonaniu toru przeszkód realizowanego w ramach testu sprawności fizycznej w procedurze rekrutacji do służby w policji i innych służbach mundurowych.
3. Nabycie cech przywódczych i dowódczych, stanowczości i konsekwencji w działaniu, a także zdecy-dowania w podejmowaniu decyzji, zdyscyplinowania, dużej wymagalności i odpowiedzialności w sto-sunku do siebie i innych.
4. Rozwijanie sprawności intelektualnej i motorycznej.
5. Kształtowanie samodyscypliny.
6. Przygotowanie do aktywności fizycznej na całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych.
7. Uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie.
8. Stosowanie w codziennym życiu zasad prozdrowotnego stylu życia.
9. Działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu.
10. Umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

W ramach przedmiotu realizowane są treści i zadania z lekkoatletyki, atletyki terenowej, gimnastyki, ćwiczeń siłowych.

Wykorzystanie różnych przyrząów

Sprawność na czas

Zadania z testów fizycznych do policji

Ćwiczenia siłowe

Skip to content