Program rozwoju szkoły 2015 – 2020

Strona główna / Szkoła / Dokumenty / Program rozwoju szkoły 2015 – 2020

Wizja szkoły

Jesteśmy instytucją otwartą na uczniów, rodziców, pracowników, pracodawców i środowisko lokalne. Tworzymy miejsce dla ciągłego i ustawicznego rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego wszystkich osób skupionych wokół Centrum. Jesteśmy szkołą uczącą się.

Misja szkoły

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wartości.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Kultywujemy tradycje i ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczowychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych,
a także na ich dalszy los, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.
Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle współdziałamy z rodzicami, (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Cały dokument do pobrania

Plan rozwoju szkoły 2015 2020

Skip to content