Realizacja projektu – Erasmus+ 2019-2021

Strona główna / Realizacja projektu – Erasmus+ 2019-2021

Centrum po raz kolejny zrealizowało projekt dotyczący praktyk uczniowskich w  najciekawszych miejscach Europy – włoskiej wyspie Sycylii oraz hiszpańskiej Maladze oraz  mobilności nauczycieli typu job shadowing w Maladze. Projekt  mobilności  był odpowiedzią na zbadane potrzeby uczniów technikum hotelarskiego, żywienia i organizacji usług gastronomicznych, grafiki i poligrafii cyfrowej oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych tych kierunków. Zakładał odbycie praktyk zawodowych uczniów podczas  czterotygodniowych mobilności. Sytuacja pandemiczna spowodowała zmiany we wnioskowanych założeniach, ale w późniejszych terminach, w reżimie sanitarnym zrealizowano wysokiej jakości praktyki  w przedsiębiorstwach działających na rynku gastronomiczno-hotelarskim i poligraficznym.

Projekt zrealizowano w ramach działań Erasmus+ Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie jest jednym z beneficjentów programu i prowadzi tego typu projekty. Realizację projektu w CKZiU wspierał organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Oławie, a nadzór i monitoring sprawowała dyrektor CKZiU Maria Domaradzka.

Celem realizacji projektu było wsparcie uczniów  w/w technikum w nabywaniu kompetencji – zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, znacznego zwiększenia znajomości języków obcych, podniesienia poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, zdobywania umiejętności, zwiększenie poczucia przynależności europejskiej, wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, zapewnienia lepszego uznawania kompetencji zdobytych za granicą. Programy stażu zostały opracowane na podstawie podstawy programowej i szkolnego harmonogramu praktyk dla poszczególnych kierunków. Programy mobilności zostały oparte o ramy jakości i zaakceptowane przez dyrektora Centrum i organizacje przyjmujące. W stażach wzięło udział 36 uczniów klas II – III, zakwalifikowanych zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji. Grupom towarzyszyło po dwóch opiekunów. W mobilności nauczycieli uczestniczyło 6 osób.

Projekt realizowany był od 01.09.2019 – 31.12.2021 i obejmował działania w trzech etapach. Pierwszy stanowił przygotowanie do mobilności : czynności organizacyjne dotyczące wysokiej jakości praktyk i realizacji projektu, rozpowszechnianie informacji o projekcie,  procesy rekrutacyjne do wyjazdów, przygotowanie kulturowo-językowe dla  grupy uczniów, przygotowania kulturowego, zajęcia warsztatowe „Muzyka i kuchnia”, przygotowanie pedagogiczne i  zajęcia dla bezpieczeństwa z policją. Większość zajęć odbyła się zdalnie. Nauczyciele również  uczestniczyli w kursie języka angielskiego, poznali uwarunkowania kulturowo- geograficzne Hiszpanii i  smaki kuchni kraju docelowego.

Drugi etap dotyczył realizacji mobilności dla uczniów: pobyt i odbycie wysokiej jakości praktyk zawodowych, w wybranych przedsiębiorstwach branżowych, zapewnienie opieki i wsparcia dla uczniów od etapu rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przed wyjazdem, w trakcie pobytu i odbywania staży, program pobytu z podkreśleniem poznania kultury docelowych krajów. Mobilność nauczycieli  wiązała się z poznaniem standardów pracy w branżowych przedsiębiorstwach hiszpańskich, porównania ich z warunkami krajowymi, możliwościami zastosowania dobrych wzorców w zawodowej edukacji szkolnej.

Trzeci etap to działania następcze po zakończeniu mobilności: podsumowanie i zakończenie praktyk i projektu, uzyskanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów językowych, raportowanie, rozpowszechnianie i nagłaśnianie rezultatów projektu.

Realizacja projektu przyniosła przede wszystkim korzyści dla :

  • uczestników projektu: uczniowie zdobyli nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe na różnych stanowiskach branżowych, przełamali bariery komunikacyjne, spotkali się z inną kulturą, otrzymali certyfikat Europass co zwiększy ich wartość jako pracownika na europejskim rynku pracy;
  • uczestników projektu: nauczyciele zwiększyli kompetencje zawodowe związane z nauczanymi profilami, poszerzyli wiedzę o praktykach i strategiach pracodawców hiszpańskich, zdobyli większe zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz zwiększyli wrażliwość na nią;
  • wnioskodawcy: rozszerzenie oferty praktyk dla uczniów, promocja szkoły w środowisku lokalnym, wspierania uczniów i motywowania do uczenia się przez całe życie, podwyższenie pozycji szkoły w rankingu szkół, zwiększenie konkurencyjności oferty szkoły w stosunku do innych szkół powiatu, rozszerzenie europejskiego wymiaru działalności placówki;
  • regionu: przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla pracodawców regionu, przeniesienie dobrych wzorców europejskich do firm regionalnych; zmniejszenie dystansu kulturowego oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

Centrum jest szkołą z tradycjami, ale jednocześnie jest placówką dbającą o współczesny wymiar edukacji swoich uczniów i nauczycieli. Poprzez wiedzę i praktyki programowe uczniów dba o zapewnienie im jak najlepszego startu w zawodową przyszłość i dorosłe życie. Do tego przyczynia się realizacja projektów międzynarodowych.

Uczestnicy praktyk w Barcellona Pozzo di Gotto/Sycylia (12/06 – 10/07/2021):

Aleksandra Bartczyszyn, Gabriela Gierula, Paulina Gondro, Aleksandra Hryhorowska, Dominika Klauza, Weronika Kłak, Maria Koszykowska, Mateusz Łuczak, Klaudia Milewska, Filip Musiał, Julia Niziołek, Artur Petrykiewicz, Martyna Reweżak, Weronika Słonina, Vanessa Szutran, Roksana Szarek, Aleksandra Wojnakowska, Aleksandra Wolarz.

Uczestnicy praktyk w Maladze (29/10- 29/11. 2021):

 Weronika Ceglarek- Soluch, Jakub Gąsiorowski, Katarzyna Gerlach, Paulina Gondro, Hanna Gulka, Aleksandra Hryhorowska, Patrycja Gulka, Angelika Jurijków, Krzysztof Moroz, Maja Orlińska, Kamila Otwinowska, Adam Sady, Natalia Stryczek, Marcin Węglarz, Aleksandra Wojnakowska, Aleksandra Wolarz, Wiktoria Wójcicka, Wiktoria Żak.

Nauczyciele – uczestnicy projektu: M.Bednarczyk, M. Dorociak, E.Górnicka, J.Danik-Kruk, B. Müller, M.Słabicka-Kędra.

Nauczyciele-opiekunowie: A.Dylewska, A.Marszałek, J.Puławska

 Informacje o projekcie:

– https://erasmusplus.org.pl/

– Facebook szkoły

– tablice na korytarzu szkoły – parter

– Zespół Projektowy: s. 47 i 50,  projektzsp1olawa@interia.pl

Skip to content