Oferta 2018

Strona główna / Kandydat / Oferta 2018

Klasy pierwsze w szkołach ponadgimnazjalnych
w roku 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

profil policyjno – prawny (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: język angielski, WOS, geografia, przedmiot dodatkowy: edukacja policyjna (samoobrona, psychologia, wiedza o Policji, pierwsza pomoc), przedmiot uzupełniający: zajęcia sprawnościowe

profil dziennikarsko – filmowy (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: język angielski, WOS, geografia, przedmiot dodatkowy: edukacja medialna (edukacja filmowa, dziennikarstwo, reklama, komunikacja interpersonalna), przedmiot uzupełniający: technologia informacyjna w pracy dziennikarza

Technikum

  1. technik mechanik z innowacją mundurową (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, przedmiot dodatkowy – edukacja dla służb mundurowych (samoobrona, pierwsza pomoc, wiedza o służbach mundurowych), praktyka zawodowa w renomowanych zakładach związanych z mechaniką (StelWeld, Sed – Met, Jurczak CNC). Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura.

2. technik organizacji reklamy (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, praktyki w agencjach reklamy (WENA, CTRLQ). Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura.

3. technik grafiki i poligrafii cyfrowej (30 miejsc) – przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, praktyki w drukarniach, wydawnictwach i agencjach reklamy. Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura.

4. technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, przedmiot dodatkowy: dietetyka, analiza żywności, praktyki zawodowe w restauracjach, hotelach, firmach zajmujących się żywieniem. Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura.

5. technik hotelarstwa (15 miejsc) – przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, praktyka zawodowa w hotelach, na promie. Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura. Dwie kwalifikacje, dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom technika, matura.

Branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa (30 miejsc) – kształcenie ogólne odbywa się w szkole, kształcenie zawodowe praktyczne – u pracodawcy na podstawie umowy pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, kształcenia zawodowe teoretyczne – na miesięcznych turnusach w CKP (Oleśnica, Świdnica).

 

Informacje dla rodziców i uczniów

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:

1) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000586/O/D20170586.pdf 

2) Zarządzenia Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów

link do zarządzenia: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912510.pdf

Załączniki do zarządzenia KO – terminy rekrutacji: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912520.pdf

3) Regulaminu rekrutacji do CKZiU w Oławie w roku szkolnym 2019/2020 – procedura rekrutacyjna 2019 gimnazjum

Przedmioty na poziomie rozszerzonym i przedmioty punktowane w rekrutacji 2019/2020: klasy rozszerzenia po gim 2019

Punkty rekrutacyjne

Punkty rekrutacyjne – CKZiU Oława 2019

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

Język polski

Wynik procentowy każdej części egzaminu mnoży się przez 0,2.

 

Łączna liczba punktów jest równa punktom rekrutacyjnym.

 

Max. 100 punktów

Historia i wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
Język obcy na poziomie podstawowym
 

Świadectwo z wyróżnieniem

 

Średnia ocen minimum 4,75

 

7 punktów

 

 

 

Konkursy, olimpiady, zawody

O zasięgu ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, międzynarodowym.

Konkursy artystyczne, międzyprzedmiotowe, sportowe.

 

 

Max. 18 punktów

 

Zaangażowanie społeczne

 

Wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego  

Max. 3 punkty

 

Oceny z 4 przedmiotów punktowanych do poszczególnych klas

celujący 18  

 

Max. 72 punkty

bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
Razem: 200 punktów