Organizacja pracy szkoły od 26.10.2020

Organizacja pracy szkoły od 26.10.2020
Od 26 października do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne. Wszystkie lekcje będą odbywały się w formie nauki zdalnej (również zajęcia na warsztatach szkolnych) za pośrednictwem platformy Teams. Obecność podczas takiej formy kształcenia jest obowiązkowa i będzie odnotowywana odpowiednimi wpisami w dzienniku.
Lekcje będą odbywały się według zmodyfikowanego harmonogramu zajęć zawartego w Procedurze nauczania zdalnego / hybrydowego
Uczniowie, którzy nie mogą w miejscu zamieszkania korzystać z kształcenia na odległość, od poniedziałku, zgodnie z planem lekcji, mogą realizować naukę zdalną w szkole.
Od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
Skip to content